hoàn thành các nhiệm vụ

Started by vanty Nov 17th, 2023 at 06:58
vanty
ABP Free
Posts: 1
Nov 17th, 2023 at 06:58

hoàn thành các nhiệm vụ

suthar00
Moderator
KYC Verified
ABP Gold - 1 Year
Posts: 119
Nov 17th, 2023 at 09:00

Hi Vanty, 

Please avoid unnecessary spamming in the forum & posted in wrong section as well. please don't create the new forum post in "News and update" section, since that is only for admins and site related updates.

Vui lòng tránh spam không cần thiết trong diễn đàn và đăng sai mục. vui lòng không tạo bài đăng diễn đàn mới trong phần "Tin tức và cập nhật", vì phần đó chỉ dành cho quản trị viên và các cập nhật liên quan đến trang web.

« Last Edit: Nov 17th, 2023 at 09:02 by suthar00 »